طراحی و مشخص نمودن ظرفیت مورد نیاز سپتیک تانک   

در حالت معمول از سپتیک تانک فاضلاب به منظور جمع آوری فاضلاب بهداشتی استفاده می گردد. به همین دلیل به منظور محاسبه ظرفیت مورد نیاز سپتیک تانک ها می توان از سرانه تولید فاضلاب برای فاضلاب بهداشتی استفاده نمود. مطابق استانداردهای BS6297ظرفیت و حجم سپتیک تانک را می توان از فرمول زیر محاسبه نمود.

V=2000+c×Pسپتیک تانک

V: حجم یا ظرفیت حداقل سپتیک تانک

C: سرانه تولید فاضلاب بر حسب لیتر در هر شبانه روز

P: تعداد نفرات حاضر در محل

سرانه تولید فاضلاب و به طبع آن حجم و مقدار تولید فاضلاب معمولا با تعداد افراد تحت پوشش و حاضر در محل ارتباط مستقیم دارد.همچنین در محاسبات کلی سپتیک تانک ها با دبی فاضلابی کمتر از دبی 2 مترمکعب حداقل ظرفیت سپتیک تانک در نظر گرفته شده، 3 متر مکعب می باشد. برای دبی فاضلاب بین 2 تا 6 مترمکعب در شبانه روز معمولا ظرفیت سپتیک تانک را 5/1 برابرحجو فاضلاب تولیدی در نظر می گیرند.چنانچه ظرفیت فاضلاب ورودی در محدوده 6-60 مترمکعب باشد از فرمول زیر می توان استفاده نمود:

V=4500+0.78Q

V: حجم یا ظرفیت حداقل سپتیک تانک

Q: مقدار فاضلاب بر حسب مترمکعب در شبانه روز

جدول زیر میزان سرانه تولید فاضلاب بهداشتی را در محیط ها و امکان مختلف نشان می دهد.

ردیف

محل

واحد

محدوده

(لیتر در روز)

مقدار معمول

(لیتر در روز)

1

مجتمع و منازل مسکونی شهری

نفر

150- 80

120

2

مجتمع های ویلایی

نفر

200- 120

150

3

ساختمان های اداری

نفر پرسنل 8 ساعته

60- 30

50

نفر پرسنل 24 ساعته

100- 70

90

4

کارخانه ها و کارگاه های صنعتی

نفر کارگر 8 ساعته

60- 30

50

نفر کارگر 8 ساعته با استحمام

120- 90

110

5

کارگاه های ساختمانی

نفر پرسنل 8 ساعته

80- 40

60

نفر پرسنل 24 ساعته

120- 80

100

6

سرویس بهداشتی عمومی

نفر(بدون فلاش تانک)

12- 5

7

نفر (با فلاش تانک)

20- 12

15