سپتیک تانک چکونه کار میکند   

سپتیک تانک یک سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی- انسانی است که به صورت یک مخزن معمولاً در داخل زمین مدفون میشود و لوله جمع آوری فاضلاب به داخل آن هدایت می شودسپتیک تانک چگونه کار میکند

در سپتیک تانک فاضلاب به دو دلیل اصلی تصفیه می‌شود:
- ته نشین شدن ذرات معلق در پشت دیواره جداکننده سپتیک است.
- فعالیت باکتریهای به عنوان ماده مغذی که بار آلی فاضلاب را کاهش می‌دهد.

در اول فاضلاب از طریق لوله ورودی وارد بخش اول سپتیککه توسط یک دیواره جداکننده از بخش دوم جدا شده و دو سوم از کل حجم سپتیک تانک را دارا میباشد. بعد از اینکه فاضلاب به بخش اول ورود کرد،مواد معلق و ذرات خارجی به دلیل اینکه وزن بیشتری دارند ته نشین میشوند و روغن و چربی ها به دلیل وزن کم روی آب شناور میشوند. ته نشینی مواد در کف مخزن باعث میشود توده ای از لجن ایجاد شود و باکتری ها و ارگانیسمها در آن رشد کنند. تکثیر و رشد باکتری ها و ارگانیسمها باعث بروز واکنشهای بیولوژیکی میشود که این باعث تجزیه مواد آلی آلاینده ودر نتیجه تصفیه فاضلاب میشود و حجم قابل توجهی از لجن هم به بیوگاز (متان) که از طریق لوله خروج بیوگاز از سپتیک تانک خارج میشود علاوه براین باعث کاهش حجم لجن نیز میشود.

پساب بخش اول با عبور از دیوار جدا کننده وارد بخش دوم میشود. در این بخش ذرات بسیار ریز روغنی و چربی که در فاضلاب ابقی مانده بود بر روی سطح شناور شده در نهایت پساب زلال شده و از طریق لوله خروجی سپتیک تانک خارج میشود.

لازم به ذکر است که لجنی که در سپتیک انباشته میشود بعد از دو سال نیاز به تخلیه دارد که در این هنگام بهتر است مقداری از لجن باقی بماند چون حاوی باکتری و ارگانیسمهای موثر در تصفیه فاضلاب میباشد که این باعث کوتاه شدن زمان راه اندازی مجدد بخش بیولوژیکی سپتیک تانک میشود.