سپتیک تانک   

یکی از اجزا مهم وکلیدی سیستم های تصفیه فاضلاب گند انبار نام دارد. برای کسایی که از لحاظ مالی و فضایی در اجرای تصفیه خانه مشکل دارند سپتیک تانک کاربرد دارد. در گند انبارها برای کاهش آلودگی از فرایندهای چون ته نشینی، فرایند بی هوازی و شناورسازی استفاده میشود.

در انتخاب مکان سپتیک تانک ها باید به موارد زیر توجه کرد:

شیب زهکشی نباید در جهت ساختمان و منابع آبی باشد.

فضای زهکشی خالی از درخت و فضای سبز باشد.

حداقل فاصله با چاه یا چشمه 100 فوت، با حوضچه 50 فوت و با خطوط آبی 10 فوت باشد.

عدم استفاده از کبریت یا شعله در بازدید از سپتیک تانک که به دلیل وجود گاز حاصل از فاضلاب منفجر می شود.

افزایش فضای فضای زهکش در صورت نیاز ممکن باشد.

فضای زهکشی با بتن پوشیده نشود.

موادی که در صورت ورود باعث اختلال در فرایند سپتیک تانک و گرفتگی لوله ها می شود به شرح زیرمی باشد:

موادشیمیایی و سموم کشاورزی

چربی ها

پد بهداشتی و پوشک

الیاف کاغذی

ظرفیت سپتیک تانک

سپتیک تانک ها باید به ورودی و خروجی تنظیم کننده ، دسترسی داشته باشند و حداقل 24 ساعت پساب های مایع را نگه داری کندحداقل ظرفیت آن برای خانه هایی با 2 اتاق خاب 750 گالن، برای خانه های که دارای 3 اتاق خاب هستند 900 گالن و برای خانه های 4 اتاق خابه 1000 گالناست وبرای خانه هایی که بیش از 4 اتاق خاب در ازای هراتاق بیش از 4 عدد، 250 گالن به حجم تانک افزوده می شود.

معایب سپتیک تانک:

قسمتی از مواد ته نشین شده در ته مخزن به دلیل تولید گازها به سطح فاضلاب آمده وباعث اختلال در عملکرد گندانبارها شده و ممکن است از فاضلاب خارج شود.

تصفیه ناقص: برای معدودی از جمعیت ها این تصفیه ناقص باعث دفع پساب به زمین شده و دفع آن بروی آبهای سطحی زیان کمتری برای محیط زیست دارد با این وجود باز یک نقص بحساب می آید.

طرح سپتیک تانک:

معمولا در طراحی سپتیک تانک ها انباره ها را از دو قسمت می سازند حجم قسمت اول دوبرابرقسمت بعدی می باشد تادر آن مواد جامد بیشتری ته نشین شود.عمق فاضلاب 1تا 2m , متوسط آن 5/1 متر میباشد ونسبت عرض 2 – 3، 1 توصیه می شود. شکاف یا سوراخ های موجود در دیواره جداکننده ، مرتبط کننده بین دوقسمت سپتیک تانک ها می باشد. .برای تانک های که بیش از 30 نفر می باشند شیب قسمت اول آن باید برابر باسطح افق باشد ودرصورتی که تعداد از 60 نفر بیشتر باشد 2 سپتیک تانک که بصورت موازی کارمی کنند استفاده می شود.

اجزای سپتیک تانک به شرح زیر می باشد:

مسیر ورود به فاضلاب

مخزن اولیه سپتیک تانک

بافل میانی سپتیک تانک

مخزن ثانویه

گیت خروجی گازها