عملکرد سپتیک تانک   

طرز کار گند انبارها بدین ترتیب است که پساب ها و فاضلاب ، از خروجی لوله های وسایل بهداشتی پس از ورود به انبارسپتیک تانک1 به دلیل کم شدن سرعت جریان بخشی از مواد معلق موجود در فاضلاب ها و فاضلاب سنگین ته نشین می شود و بصورت لجن درکف انباره سپتیک تانک قرارمی گیرد ، و باکمک باکتریهای بی هوازی فعال ،تجزیه مواد آلی موجود در فاضلاب را شروع می کنند و لجن فاضلاب را هضم می کنند ، کار باکتریهای بی هوازی به این گونه می باشد که اکسیژن مورد نیاز شان از تجزیه موادآلی و معدنی موجود درپساب ها بدست می آید و این باکتری ها برخلاف باکتری های هوازی لجن و فاضلاب را احیاء و زنده می کنند در نتیجه فاضلاب به صورت موادآلی نا پایدار تجزیه می شوند و به نمکهای معدنی پایدار وگازهایی از قبیل گاز متان ،گازهیدروژن، گازکربنیک ، سولفوره وگاز ازت تبدیل می شود این گازها بوی زننده و بدی را دارا هستند. در اثر فعل و انفعالات فاضلاب تجزیه شده و بصورت پسآب در می آید، پسآب حاصل از تصفیه را می توان به آبهای سطحی مجاور ، فاضلابهای شهری، چاه جاذب و یا جهت مصارف کشاورزی هدایت کرد اکسیژن مورد نیاز جهت اکسید اسیون یک فاضلاب پسآب و یا آب آلوده معیار مناسبی برای آگاهی از حدود مقدار آلوده کننده موجود در آنهاست 2 روش تعیین میزان آلودگی که براساس موارد یاد شده، در بالا متکی هستند، تحت عناوین COD و BOD شناخته شده اند.BOD یک فاضلاب، عبارت است از میزان اکسیژن مورد نیاز میکرو اوگانیسمها در اکسیداسیون بیوشیمیایی مواد آلی موجود در آن در حقیقتBOD تعیین کننده مقدار اکسیژن مورد لزوم برای ثبوت بیولوژیکی موادآلی نمونه مورد نظر خواهد بود.عملکرد سپتیک تانک

مشکلات سپتیک تانک

سیستم سپتیک تانک ها به دما وابسته می باشد. راندمان حذف مواد آلی درسیستم های سپتیک تانک در بهترین شرایط از نظر مواد آلی و دما 40 - 45 درصد می باشد. به همین دلیل جهت تصفیه فاضلاب و یا پیش تصفیه گزینه خیلی مطمئنی نمی باشد اما در صورت وجود محدودیتهای مکانیو مالی ومی توان از سیستم سپتیک استفاده کرد.

مهترین عامل انتخاب سپتیک تانک

سپتیک تانک ها برای اجتماعات کوچک انسانی کاربرد داردو به عنوان یک تصفیه خانه کوچک مورد استفاده قرار می گیرد.جهت انتخاب سپتیک تانک ها علاوه بر کمی جمیعتی عوامل دیگری نیز موثر می باشد در برخی مناطق امکان مالی مناسبی وجود ندارد و همچنین برای صرفه جویی بیشتر از سپتیک تانک ها استفاده می کنند(علل اقتصادی). برای تصفیه فاضلاب صنعتی ایجاد چند واحد تصفیه برای نوع آلودگی کافی می باشد و عامل دیگر در بحث انتخاب سپتیک تانک عدم نیاز به تصفیه کامل است. در صورت وجود منابع طبیعی با ظرفیت تصفیه بالا مثل دریا و ... از ایجاد برخی واحد های تصفیه خوداری کرده و در هزینه ، صرفه جویی می کنند یعنی تصفیه بدین طریق انجام میگیرد که بخشی فاضلاب ها توسط سپتیک تانک تصفیه شده و بخشی دیگر نیزتوسط منابع طبیعی تصفیه می شود.


[1] - Septic tank