مشخصات ایمهاف تانک   

ایمهاف دستگاهی است سربسته که به انبار های تعفن دو طبقه نیز مشهور است از بخش های مختلفی شکل گرفته و هر بخش نقش ویژه ای را در تصفیه فاضلاب دارد در این سیستم سعی برآن است تا نقاط ضعف سپتیک تانک را برطرف سازند این سیستم بصورت یک دستگاه تصفیه فرعی بلکه یک جدا کننده آلودگی می باشد.تصفیه فاضلاب ایمهاف ها به دوروش بیولوژیکی و فیزیکی با توجه به استاندارد ها در زمان معینی انجام می گردد. این سیستم دارای نقطه ضعف هایی نیز می باشد ازآن جمله می توان به فضای زیاد برای احداث و شرایط نگهداری آن اشاره کرد از عواملی که باعث سرعت بخشیدن به احداث ایمهاف ها دارد عدم نیاز به تجهیزات پیشرفته و عدم بازدید دوره ای می باشد. ایمهاف ها در جداسازی منطقه ته نشینی از منطقه تعفن با سپتیک تانک تفاوت دارد.این منطقه با سطح مقطعی V ساخته می شود.

فضای درون ایمهاف ها از 3 قسمت شکل گرفته که عبارتند از :

الف)بخش روئین

ب)بخش زیرین

ج)بخش کناری

قسمت روئین مناسب برای ته نشینی می باشد ،قسمت زیرین مناسب برای هضم بی هوازی لجن و قسمت کناری نیز مناسب گازهای جمع شده از هضم بی هوازی می باشد .به دلیل نیروی جاذبه مواد ته نشین شده وارد قسمت زیرین شده و از قسمت دیگر ایمهاف خارج می شود.مدت زمان لازم برای توقف فاضلاب در انبار ها بین یک و نیم تا دو ساعت می باشد

ایمهاف پیش تصفیه از لحاظ تکنولوژی داری مزایایی می باشد که عبارتند از :

در شرایط آب و هوای بحرانی و سخت و زمان اندک قابل اجرا می باشد.مشخصات ایمهاف تانک

- به عملیات گسترده از جمله تاسیسات برق و تاسیسات ساختمانی و ... نیاز ندارد.

- در مناطق غرقابی قابلیت استقرار دارد.

پیش تصفیه ایمهاف برای محیط زیست مزایایی دارد که در زیر به چند مورد آن اشاره شده است:

به هنگام بالا امدن سطح آب های زیرزمینی هیچ اختلالی با فاضلاب ایجاد نمیکند.

در مناطق پیرامونی قابل اجرا می باشد وبه زمین اختصاصی نیاز ندارد.

به جهت دفن فاضلاب در اعماق خاک هیچ گونه مزاحمت از جهت حشرات و انتشار بو ندارد .