مخزن GRP - ایمهاف   

مخازن GRP (سپتیک تانک ها) بعد از سال 1920 بطور کلی در قرن حاضر بطور گسترده ایی مورد استفاده می باشد. سپتیک تانک نیاز به فضا دارد : فقط بخشی از میکروارگانیسمها و مواد شیمیایی با حرکت آب زائد به سمت پایین حذف میشوند. حتی سیستمی با عملکرد خوب هم میتواند قسمتی از فسفاتها، نیتراتها و باکتری را به آب زیرزمینی وارد نماید. لجن انباشه شده در مخزن سپتیک تانک اگر تخلیه نشود باعث اختلال عملیات زهکشی می شود.مواد جامد موجود در سپتیک در کف انباشته شده و باعث تشکیل لجن می شود حجم این تفاله ها باسپری شدن زمان کمترمی شود.مواد مایع و جامد طی فرایند طبیعی توسط عملیات باکتری ها در غیاب اکسیزن تجزیه می شود که علت نامگذاری سپتیک بخاطر همین فرایند می باشد.بخاطر عمکرد منفی روغن های آشپزخانه در عملکرد سپتیک تانک از تله های به دام اندختن چربی استفاده می کنند . در نهایت، طراحی سپتیک تانک، ممکن است تحت محدودیتهای دیگر در ناحیه تخلیه به آبهای زیر زمینی در مناطق مختلف باشد. به منظور حفاظت از آبهای زیر زمینی، در بسیاری موارد اندازه سپتیک تانک را افزایش میدهند، این امر سبب کاهش تراکم سپتیک تانک خواهد شد.

ایمهاف

ایمهاف ها به انبارهای تعفن دوطبقه نیز مشهور می باشنداین سیستم ها برای برطرف کردن ضعف سپتیک تانک طراحی شده است بصورت یک تانک با چند مرحله ته نشینی طراحی شده تا فاضلاب بتواند زمان بیشتری برای کاهش الودگی طی کند. ایمهاف ها برای تصفیه فاضلاب جمعیت بین 50 تا 15000 نفر مناسب می باشد ایمهاف تانک یک سیستم تکنولوژی برای تصفیه فاضلاب خام می باشد که برای جداکردن مایع و جامد و هضم لجن طراحی می شود.

ایمهاف های پیش تصفیه شده دارای مزایای اقتصادی به شرح زیر می باشد :

در مقایسه با سایر روش ها از عمر بالایی برخوردا بوده ودر هزینه های نگهداری صرفه جویی می شود.

از گاز متان حاصله می توان در آینده بهره برداری کرد .

در بلوک های پراکنده قابلیت اجرا داشته و در هزینه حفاری و تخریب ساختمان صرفه جویی قابل تو جهی دارد.