محاسبه سپتیک تانک   

برای اولین بار در سال 1895 ، D- Cameron در انگلستان مخزنی بنام تانک سپتیک ساخت.. گندانبار برای تصفیه اولیه فاضلاب مناطق چون مدارس، پارک ها، هتل ها و .. کاربرد دارد. باتوجه به قیمت پایین و ساخت اسان ، سپتیک تانک بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. مدت زمان که فاضلاب در مخزن سپتیک تانک نگه داری می کند 2 روز می باشد. سپتیک تانک ، تانک یا منبعی است که فاضلاب جامد را داخل منبع خود نگه می دارد و از طریق فعالیت باکتری های بی هوازی به مایع و گاز متان تبدیل می نماید. سپتیک تانک فاضلاب، سطل آشغالی هایی هستند که مانع از پراکندگی فاضلاب جامد در طبیعت میشود درست شبیه سطل آشغالهایی که مانع از پراکندگی آشغال های روزانه در محیط زیست می شود . تصفیه خروجی حمام و توالت و ... در سپتیک تانک تا 50% می باشد.. در نهایت آب خروجی از سپتیک تانک فاضلاب اعم از فایبرگلاس و یا سپتیک بتنی آماده فاقد چربی و جامدات بوده و مانع از سوراخ شدن و کور شدن منافذ چاه فاضلاب می شود.

رابطه زمان توقف فاضلاب درسپتیک تانک
تعداد جمعیت = p

مقدار فاضالب برحسب گالن برحسب هر نفر =Q

مدت زمان توقف فاضلاب برحسب روز = t

رابطه حجم تانک ها
طراحی و محاسبه حجم تانک باید متناسب با مدت زمان نگه داری فاضلاب در تانک باشد. حجم تانک ها براساس روابط زیر محاسبه و طراحی می گردد:
ـ گذر حجمی تانک های بیش از 1500گالن در روز
ـ گذر حجمی تانک های کمتر از 1500گالن در روز

طرز کار گندانبارهایی با حجم بزرگتر از 2 متر مکعب مورد رضایت افراد است محل های مختلف دارای مقدار گذر حجمی روزانه متفاوتی می باشد.