بهره برداری از سپتیک تانک   

زمان تخلیه گند انبارها در حدود یک سال می باشد به شرطی که ظرفیت تانک خوب محاسبه شود و غیر از فاضلاب مواد دیگری به ان ریخته نشود ریختن مواد ضدعفونی کننده باعث از بین رفتن باکتری ها شده بنابراین باید از ریختن آن جلوگیری کرد.وجود مقداری لجن در مخزن نیاز می باشد بنابراین از تخلیه کامل آن باید خوداری کرد.

نحوه ی کار سپتیک تانک در ساختمان

سپتیک تانک، فاضلاب جامد ساختمان هارا، بافراهم کردن شرایط لازم برای فعل و انفعالات شیمیایی، موجبات جذب فاضلاب در چاه جذبی را ایجاد می کند سپتیک تانک تاحدود 63 % از آلودگی کاهش می دهد بوی تعفن و بار آلودگی و فعالیت های شیمیایی حاصل آن منجر به ایجاد گاز متان و دی اکسید کربن می شود . زمانی که از سپتیک تانک استفاده می کنیم فاضلاب از بین نمی رود بنابراین باید از ریختن مواد ضدعفونی کننده در داخل سپتیک تانک جلوگیری شود از پساب خروجی در آبیاری فضای سبز استفاده نشود.از ونت هدایت گازهای بدبو استفاده شود . نگهداری از سپتیک تانک نیز بسیار اهمیت دارد . زیرا در صورت عدم نگهداری صحیح از سپتیک تانک ، کارایی آن تا حد زیادی کاهش می یابد و موجب عدم تصفیه کامل فاضلاب می شود.

به طور کلی سپتیک تانک ، برای تصفیه فاضلاب های با ظرفیت کمتر از شهر است، در نتیجه نسبت به پکیج تصفیه فاضلاب شهری کوچکتر است و فاضلاب کمتری را در خود جای می دهد.

پس از ورود فاضلاب به مخزن ابتدا مرحله ته نشینی تصفیه انجام می گیرد و از طرف دیگر انباره خارج می گردد. بعد از آن مواد ته نشین شده ی در مخزن توسط باکتری های بی هوازی هضم می گردد.. مخزن سپتیک تانک ها از دو یا سه پخش تشکیل شده است. حجم قسمت نخستین 2 برابر برابر قسمت دومی می باشد تا مواد جامد بیشتر در کف آن ته نشین گردد.

عملکرد سپتیک تانکبهره برداری از سپتیک تانک

- انباشته شدن ذرات درشت در کف تانک

- قرار گرفتن چربی ها در سطح مخزن

- تصفیه فاضلاب به کمک باکتری های بی هوازی