سپتیک تانک تک محفظه ای و دو محفظه ای   

مشخصات سپتیک تانک تک محفظه ای:

- مخزن سپتیک تک محفظه ای از یک صافی استوانه ای که درون آشغالگیر قرار دارد استفاده می شود.این عاملی در جهت جلوگیری از تخلیه ی جامدات تصفیه نشده می باشد.

- تخلیه یا پمپاز مخزن هر 3 تا 5 سال انجام می گیرد.

- اندازه گیری لجن و ضخامت لجن زمان تخلیه را مشخص می کند.

- پمپاژمخزن هیدرولیکی زمانی صورت می گیرد که ضخامت لجن تا 3 اینچ رسیده باشد.

- برای بررسی مخزن سپتیک مقدار جامدات وارد شده به انبار با توجه به اندازه مخزن یک روش مطمین می باشد.

مشخصات سپتیک تانک دو محفظه ای:

کارایی این سپتیک تانک در تجزیه جامدات بیشتر می باشد.

سپتیک دو محفظه ای توسط یک میانگیر ایجاد شده است که حجم مخزن را به دو حجم نا مساوی تقسیم می کند این سپتیک دارای 2 بخش می باشد.که بخش اول آن تا حدود 2 برابربزرگتر از بخش دوم می باشد.

از معایب سپتیک دو محفظه ای می توان به مورد زیر اشاره کرد:

- نیاز به پمپاز یا تخلیه بیشتری دارد: زمانی که جامدات تجزیه شده در مخزن تخلیه نشود وارد میدان تخلیه شده منجر به تخریب میدان تخلیه می شود .

تعریف میدان تخلیه :

مکان یا جایی که خروجی سپتیک برای تصفیه توسط میکروارگانیسم های خاک بوسیله لوله به ان انتقال می یابد .از قرا دادن ماشین آلات سنگین در میدان تخلیه یا مکان هایی که گند انبار در ان قرار دارد باید جلوگیری شود. چون در اینصورت ممکن است سپتیک تانک یا لوله میدان تخلیه اسیب ببیند یا بشکند .