سپتیک تانک و اجزای تشکیل دهنده ی آن   

سپتیک تانک از اجزا مهم وکلیدی سیستم های تصفیه فاضلاب می باشد . زمان تخلیه گند انبارها در حدود یک سال می باشد به شرطی که ظرفیت تانک خوب محاسبه شود .کاربرد سپتیک تانک بیشتر برای کسایی است که از لحاظ مالی و فضایی در اجرای تصفیه خانه مشکل دارند گند انبارها برای به حداقل رساندن آلودگی از فرایندهای چون ته نشینی، فرایند بی هوازی و شناورسازی استفاده می کنند موادشیمیایی و سموم کشاورزی ، چربی ها، پد بهداشتی و پوشک ، الیاف کاغذی موادی هستند که در صورت به سپتیک تانک باعث اختلال در فرایند تصفیه و گرفتگی لوله ها می شود.

برای کاهش تخلیه جامدات با پساب مخزن سپتیک، از دو محفظه استفاده شده است محفظه اول ، مخزن اولیه سپتیک و دومین محفظه، مخزن زلال ساز می باشد که بوسیله یک پرده میان گیر از هم جدا می شوند. قبل از ورود فاضلاب به مخزن اولیه، باید پساب از یک آشغالگیر که داخل مخزن قرار گرفته است، عبور کند. گرفتگی منافذ آشغالگیر، به سبب بزرگ بودن سطح آن، خیلی سریع اتفاق نمی افتد. در صورت نیاز نیز می توان آشغالگیر را خارج و تمیز کرد.

اجزای تشکیل دهنده ی سپتیک تانک به قرار زیر است:سپتیک تانک و اجزای تشکیل دهنده آن

- لوله و بافل ورودی (سیستم ورودی )

- بیشترین بخش که تا 70 % سپتیک را بخود اختصاس می دهد(مخزن اولیه )

- ممانعت و جلوگیری از ورود چربی و لجن به مخزن زلال سازی (دیوار جدا کننده)

- 30 % سپتیک تانک را بخود اختصاص داره و عاری از مواد ته نشین شده یا شناور می باشد(مخزن زلال سازی )

- خارج شدن گازهای بی هوازی از این مجرا (ونت)

- لوله های خروجی و بافل (سیستم خروجی )

- دریچه هایی برای و بازدید ، دسترسی و پاکسازی درون گندانبار(منهول)