سپتیک تانک و اقداماتی در جهت نگهداری از آن   

از سرریز شدن سپتیک تانک یا میدان تخلیه آن جلوگیری شود.

زمانی که توالت نشتی داشته باشد تعمیر گردد.

کاربرد روش هایی که باعث می شود مصرف آب کمتر گردد.

ازورود روغن به داخل سپتیک تانک خوداری شود.

برای اینکه از اختلال در سیستم سپتیک تانک جلوگیری شود باید از ورود مواردی ازقبیل دستمال بهداشتی ، پد بهداشتی به داخل توالت خود داری شود.به عبارتی نباید از توالت به عنوان سطل زباله استفاده شود.

سپتیک تانک نباید در مکان های که داری درختانی باریشه قوی و تهاجمی هستند نصب شود زیرا ریشه قوی موجب ترک در جداره سپتیک تانک شده و در برخی موارد ریشه با دریافت مواد مغذی از سپتیک تانک به رشدخود ادامه می دهد حداقل در فاصله 100 فوت نصب گردد.

از ورود جامدات از راه سینک ظرف شویی خوداری شود به عبارتی زباله باید به شیوه درستی دفع گردد.

ورود مواردی چون روغن گریس موجب کاهش جذب مایعات شده و میدان تخلیه را مسدود می کند.

از عبور وسایل نقلیه سنگین و خورد رو های سنگین ازمناطقی که سپتیک تانک در آن نصب شده است خودداری شود چون منجر به آسیب دیدن سپتیک تانک می شود.

کاشت چمن طبیعی باعث جلوگیری از فرسایش خاک میدان تخلیه می شود.

سپتیک تانک دارای گاز های خطرناکی می باشد بنابراین باید از باز کردن آن خوداری شود.

از ورود مواد شوینده سنگین به داخل سپتیک تانک جلوگیری شود. چون استفاده بیشتر ان مانع از بین رفتن مواد جامد موجود در سپتیک تانک می شود.

زباله های نفتی و سایر مواد شیمیایی که منجر به آسیب به سپتیک تانک می شود و آلودگی آب های زیر زمینی را در بر دارد باید طبق مقررات و قوانین دفع گردد.