برطرف کردن مشکل چاه سپتیک   

در بخش های شمالی کشور چاه سپتیک تانک دچار گرفتگی می شود و این مشکل بارها رخ می دهد گرفتگی چاه موجب ایجاد مشکل برای خانوارها می شود برای رفع این مشکل می توان از تانک و مخزن سپتیک استفاده کرد.

طریقه ی ساخت فضای داخل سپتیک تانک

حداکثر جمعیتی که سپتیک تانک می تواند فاضلاب آن را تصفیه کند 200 نفر می باشد. تعمیرو بازدید از تانک یا مخزن نیاز به دریچه آدم رو دارد. تجزیه فاضلاب منجر به ایجاد گازهایی می شود که کار خروج این گازها برعهده لوله هایی با قطر 10Cm می باشد. و برای جلوگیری از مزاحمت بوی بد یک و نیم متربیشتر ارتفاع لوله را در نظر می گیرند .

لوله هایی با قطر 10 الی 15 Cm جریان فاضلاب بین مخازن را برقرار می کندبرای اینکه مواد شناور موجود در مخزن سرریز نشود از سوراخ های که در دیوار جداکنند ه در فاصله 30 الی 40 Cm قرار دارند کار انتقال را انجام می دهند . در برخی موارد برای جلوگیری از افتادن جانوران و و پرندگان به درون لوله دو روش وجود دارد که عبارتند از:

  • نصب توری در انتهای لوله سپتیک
  • نصب زانوی 90 درجه در امتداد دهانه خروجی لوله برای بر گرداندن تهویه به زمین

باز کردن لوله سپتیک تانک به چه روشی انجام می گیرد:

در برخی موارد لوله سپتیک تانک دچار گرفتگی می شود که استفاده از لوله باز کن شیمیایی مناسب نیستند در برخی موارد از مواد شیمیایی برای باز کردن گرفتگی لوله استفاده شده است که این کار باعث از بین رفتن باکتری های بی هوازی سپتیک می شود به عبارتی ورود مواد شیمیایی به درون سپتیک موجب اختلال در عملکرد سپتیک تانک می شود برای رفع گرفتگی استفاده آب داغ کافی می باشد.

گرفتگی شدید لوله با استفاده از فنرلوله باز کن و دستگاه های لوله باز کن انجام می گیرد.