ارزیابی محل و برنامه‌ریزی اجرای سپتیک تانک

توپوگرافی زمین مهمترین و بحرانی‌ترین مشخصه برای انتخاب موقعیت مکانی ناحیه جذب می‌باشد. بدین منظور می‌توان از نقشه‌های رقوم‌دار که دارای خطوط کانتور می‌باشد استفاده نمود باید از مناطق پست و پهنه‌های سیل گیر اجتناب نمود در این مناطق احتمال اشباع شدن خاک و عدم تصفیه کافی پساب وجود دارد برای اجتناب ناحیه جذب بایستی از مناطقی که آب‌های سطحی تجمع می‌یابند اجتناب و به سراغ مناطقی رفت که آبها پراکنده می‌گردند.

موقعیت منطقه جذب را بایستی در نواحی مناسب مشخص نمود. این ناحیه می‌تواند مثلثی، ذوزنقه و مستطیل شکل باشد که مستطیل شکل آن متداول‌تر است . هر چه مساحت ناحیه قابل دسترسی و مناسب بیشتر باشد، جانمائی سیستم راحت‌تر خواهد بود. ترانشه‌های جذب بایستی عمود بر شیب و یا به عبارتی موازی خطوط کانتور حفر گردند.

سپتیک تانک

سیستم توزیع ثقلی جریان

شیب دقیق محل بایستی مشخص گردد. دانستن اختلاف ارتفاع بین منازل و ناحیه جذبی ضروری است در صورتیکه منطقه جذب از نظر رقوم بالاتر از منزل قرار گیرد بایستی از پمپ استفاده نمود.جانمائی کامل وضعیت موجود شامل ابعاد، موقعیت جاده‌ها، ساختمان، همسایه‌ها، چاه‌ها و زهکش‌ها برای طراحی سیستم سپتیک تانک مورد نیاز است. هر کشور استانداردها و مقررات خاصی برای احداث سپتیک تانک‌ها دارد. حداقل فاصله بین ناحیه جذب و هر نوع ساختمان بایستی 10 فوت (3 متر) در نظر گرفته شود. همچنین حداقل 50 فوت (حدود 15 متر) فاصله بین ناحیه جذب و چاه‌های آب بایستی رعایت گردد. ناحیه جذب بایستی دارای فاصله حداقل 5 فوت (5/1 متر) یا محدوده‌های ملک مورد نظر باشد.حداقل 50 فوت (15 متر) فاصله بایستی بین ناحیه جذب و هر نوع دریاچه یا منبع آب سطحی در نظر گرفته شود. نهایتاً ما اجازه نداریم ناحیه جذب را در فاصله‌ای کمتر از 10 فوت (3 متر) از لوله‌ها و خطوط تأسیسات احداث نمائیم. توسعه آینده نیز نبایستی فراموش گردد و از ایجاد ناحیه جذب در بخش‌های از زمین که برای توسعه‌های بعدی مناسب است خودداری گردد.

قبل از شروع هر نوع عملیات اجرائی بایستی اقدامات لازم برای حفاظت زمین ناحیه جذب در مقابل فشردگی ناشی از عبور و مرور وسائل نقلیه و ماشین آلات صورت پذیرد. بدین منظور می‌توان از نرده کشی و محصور کردن ناحیه جذب بعلاوه 9 فوت (28 متر) پائین دست آن (در جهت شیب) استفاده نمود. تحت هیچ شرایطی نبایستی اجازه عبور و مرور یا ذخیره مصالح ساختمانی در این ناحیه داده شود. حتی استفاده از بکهو برای حفاری تراشه‌ها می‌تواند باعث فشردگی خاک و خارج نمودن آن از وضعیت مناسب گردد. در صورت ضرورت استفاده از تجهیزات مکانیکی حفاری، این تجهیزات بایستی در بالادست تراشه‌ها مستقر گردد.

قبل از شروع عملیات اجرائی بایستی از خشک بودن نسبی خاک اطمینان حاصل نمائیم. در صورت مرطوب یا خیس بودن زمین، عملیات اجرائی می‌تواند یه بافت خاک صدمه زده و در نتیجه عملکرد سیستم سپتیک تانک را مختل و یا ضعیف نماید. برای بررسی خشک یا خیس بودن خاک روش ساده و مناسب زیر قابل استفاده است. مقدار کمی از خاک را برداشته و سعی کنید با فشار دست آنرا به شکل نواری در آورید. در صورتیکه پس از فشردن خاک و باز کردن دست، به شکل نواری در آمده بود، خاک خیس بوده و برای عملیات اجرائی مناسب نیست.اما اگر پس از باز کردن دست خاک بصورت خرد شده و غیریکپارچه بود، به اندازه کافی خشک و برای عملیات اجرائی مناسب می‌باشد. بهترین زمان برای برا انجام عملیات ساختمانی، اواسط تا اواخر فصل تابستان است. زیرا در این مقطع زمانی معمولاً زمین به اندازه کافی خشک و سطح آب زیرزمین در پائین‌ترین حد خود می‌باشد.

سپتیک تانک فاضلاب