تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال متعارف

 روش لجن فعال یکی از پرکاربردترین روشهای بیولوژیکی در تصفیه فاضلاب های بهداشتی و صنعتی می باشد. فرآیند بیولوژیکی در این روش از نوع هوازی بوده که رشد میکروارگانیسم ها درآن بصورت معلق صورت می گیرد.در روش لجن فعال متعارف، رژيم جريان به صورت نهرگونه است و فاضلاب از درون يك سری كانال های موازی كه در داخل حوض هوادهی ايجاد می گردد ، عبور می نمايد. بار آلودگی فاضلاب در طی مسير عبوری به تدريج كاهش می يابد. روش CAS عموماً برای تصفيه فاضلاب هايی با بار آلی كم مورد استفاده قرار می گيرد. محدوديت مهم اين سيستم عدم مقاومت آن در مقابل شوك های آلی می باشد كه موجب افت محسوس راندمان اين سيستم ميگردد. به علاوه به علت وجود رژيم هيدروليكی نهرگونه ، ميزان فضاهای مرده در اين سيستم زيادتر از ساير روش لجن فعال می باشد. در روش CAS هوادهی طوری طراحی می شود كه اكسيژن را به صورت هوادهی مرحله ای تأمين كند.

روش لجن فعال از نوع هوازی بوده و میکروارگانیسم ها درآن بصورت رشد معلق هستند.جامدات کلوئیدی در مخلوط فاضلاب از طريق جذب سطحی فیزیکوشیمیایی روی توده بیولوژیکی فعال و همچنين به دام افتادن در لخته بیولوژیکی حذف می شوند. اختلاط مناسب فاضلاب با ميكروارگانيسم ها در راکتور هوادهی بسیار حائز اهمیت می باشد. جامدات آلی به وسیله جذب بیولوژیکی مواد توسط میکروارگانیسم ها وسپس تجزیه بیولوژیکی و تثبیت از محلول فاضلاب حذف می شوند. در تجزيه بيولوژيكی توسط اکسیداسیون جامدات آلی، بخشی از مواد آلی به سلول های جدید تبدیل می شود و بخش دیگر تثبیت می گردند. بخشی از سلول های تولید شده در راکتور دچار اکسیداسیون خود به خودی می گردند که تنفس خودخوری نامیده می شود.
نیاز است همواره مقدار مشخصی توده بیولوژیکی در حوض هوادهی وجود داشته باشد تا این توده بیولوژیکی بتواند تمامی مواد آلی موجود در فاضلاب را به مصرف برساند. از این رو همواره بخشی از توده بیولوژیکی ته نشین شده در مخزن ته نشینی را به حوض هوادهی باز می گردانند.علت نامگذاری تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال متعارف لزوم بازگردش بخشی از لجن ته نشین شده به حوض هوادهی است. درواقع علت نامگذاری این روش تصفیه فاضلاب به لجن فعال الزام برگشت بخشی از لجن ته نشین شده به حوض هوادهی می باشد.وجود اکسیژن هم برای اکسیداسیون خودبخودی و هم برای سنتز ضروری می باشد. معمولاً اکسیژن لازم از طريق هوادهی فاضلاب توسط سیستم های هواده های سطحی یا عمقی (افشانه ای) تأمین می شود. سیستم هوادهی معمولا به نحوی طراحی می شود که اختلاط مناسبی را برای محتویات راکتور فراهم سازد تا در خلال هوادهی لخته میکروبی مناسبی نیز تشکیل گردد. در این روش نیاز به ساختن استخر ته نشینی نیست و می توان فاضلاب را پس از گذشتن از آشغال گیر و دانه گیر مستقیماً هوادهی نمود.البته در فاضلاب بیمارستانی هوادهی بعد از حوضچه متعادل ساز نیز بسیار خوب است. انتخاب روش تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال با هوادهی گسترده در شهرهای کوچک و متوسط تا ۱۰۰۰۰۰ نفر می تواند اقتصادی باشد.