سپتیک تانک و شبکه توزیع اطراف آن

پساب خروجی از لوله‌ها از میان قلوه سنگ‌های موجود در تراشه به سمت کف و کناره‌های آن جریان یافته و وارد خاک اطراف و کف می‌شود. ضمن حرکت پساب در خاک بتدریج جامدات ریز، باکتری‌ها و مواد مغذی حذف می‌گردند. اگر این سیستم به خوبی طراحی و نگهداری گردد، پدیده تراوش فوق الذکر که یک پدیده طبیعی، بیولوژیکی و فیزیکی می‌باشد می‌تواند پساب را قبل از رسیدن به آب‌های زیرزمینی به اندازه کافی تصفیه نماید.

سپتیک تانک فاضلاب

اگر میزان نفوذ پذیری خاک خیلی زیاد باشد و یا سطح آب زیرزمینی خیلی بالا باشد ممکن است پساب قبل از تصفیه کامل به آب از زمینی برسد. برای جلوکیری از چنین اتفاقی در خیلی از موارد می‌توان از تراشه‌های کم عمق و یا خاکریزهای ماسه‌ای استفاده نمود که در هر مورد برای اطمینان از توزیع یکنواخت پساب به پمپ نیاز خواهد بود.

سپتیک تانک