طراحی و ساخت سپتیک تانک بتنی

طراحی و ساخت سپتیک تانک بتنی

سپتیک ها مخازنی مدفون در زمین هستند که جهت انبار نمودن موقت، تجزیه به کمک باکتریهای بی هوازی، و نهایتا به طور نسبی، تصفیه فاضلاب خانگی استفاده می‌شوند. این سازه‌ها از جنس پلیمر، سفال و غالبا از بتن ساخته می شود و این یکی از موارد متعدد استفاده بتن در فرآیند تصفیه فاضلاب می باشد. با توجه به اینکه خوردگی مساله بسیار مهمی در سازه های بتنی می باشد، لذا در این تحقیق سعی شده است یک سازه سپتیک تانک بتنی که در پروژه های واقعی مورد استفاده قرار می گیرد مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بدین منظور با در نظر گرفتن مسائل اقتصادی که از پارامترهای بسیار مهم اجرای این سازه مدفون می باشد 9 طرح مختلف با مصالح و بتن جدید طراحی گردیده و ساخته شد تا با نمونه سنتی مورد مقایسه قرار داده شود. در این راستا الیاف فورتا برای اولین بار به عنوان جایگزین فولاد در این سازه ها مورد استفاده قرار گرفته و از طرف دیگر با استفاده از بتن فرو سیمان و مشبکهایی که در این سازه ها مورد استفاده قرار می گیرد ارزیابی گردید. لازم بذکر است در تمامی طرحهای اشاره شده هزینه تولید آن ها نزدیک بهم لحاظ شده تا بتواند در سازه های اجرایی بیشتر مورد استفاده قرار داده شود. بارگذاری این سازه بصورت خمشی قرار داده شده است و با افزایش میزان کرنش ماکزیمم باربری 10 نمونه سنجیده شده است بعلاوه نمونه های مکعبی 10*10 سانتیمتر (60 نمونه) تحت 20، 40، 60 درصد اسید سولفوریک و اسید خوراکی بمدت دو هفته قرار گرفته است تا بتوان میزان خرابی این نوع بتنها را با حالتی که تحت تاثیر نمک نمی باشند مورد ارزیابی و مقایسه قرار دهیم. و در انتها بتنهای دارای الیاف فورتا که جایگزین میلگرد می باشند، برای سه مدل محیط خورنده و برای دو بازه زمانی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که استفاده از الیاف فورتا در مقابل میلگرد و الیاف پلیمری در عین حالی که از لحاظ هزینه تقریبا یکسان می باشند ولی دارای مقاومت خمشی بهتر بوده و مقاومت بهتری در برابر خوردگی را بدست می دهد.

سپتیک,سپتیک تانک