محاسبه ظرفیت سپتیک تانک

محاسبه ظرفیت سپتیک تانک

اگر اندازه فاضلاب جمع آوری شده در سپتیک تانک در شبانه روز بیش از ظرفیت مخزن موجود باشد فاضلاب ممکن است به لوله های فاضلاب بازگردد. بنابراین محاسبه درست و صحیح ظرفیت حجمی سپتیک تانک ضروری است. معمولا حجم مورد نیاز سپتیک تانک ها بر اساس تعداد اتاق ساختمان، ساکنان آن، حمام و دیگر امکانات تعیین می گردد. معمولا از سپتیک تانک ها برای فاضلابهای بهداشتی استفاده می شود. بنابراین در اینجا روش محاسبه ظرفیت سپتیک تانک برای فاضلابهای بهداشتی آمده است. براساس استانداردهای BS6297 ظرفیت سپتیک تانک را می توان بطریق زیر محاسبه نمود.

محاسبه ظرفیت سپتیک تانک بر اساس حجم فاضلاب تولیدی

در محاسبه ظرفیت سپتیک تانک محاسبه تعداد ساکنینی که بطور مداوم از سپتیک تانک استفاده می کنند برای محاسبه حجم سپتیک تانک لازم است و اطلاع از مقدار فاضلاب جمع آوری شده در شبانه روز در ساختمان ضروری است. برای مثال، اگر شما یک خانه دو خوابه داشته باشید، غالبا شهرداری ها فرض می کنند که در این خانه بطور تقریبی چهار نفر سکونت خواهند داشت و برای یک خانه سه خوابه تقریب 6 نفر درنظر گرفته می شود. حجم سپتیک تانک پلی اتیلن بر حسب مقدار فاضلاب تخلیه شده در آن متفاوت و بشرح زیر است:

1. اگر حجم فاضلاب جمع آوری شده در شبانه روز تا ۲ متر مکعب باشد، حجم تانک ۳ متر مکعب منظور می شود.

2. اگر حجم فاضلاب ۲ تا ۶ متر مکعب باشد، حجم تانک ۱٫۵ برابر حجم فاضلاب محاسبه می گردد.

3. اگر حجم فاضلاب ۶ تا ۶۰متر مکعب باشد، حداقل حجم تانک مطابق فرمول زیر در کتاب مهندسی فاضلاب متکاف و اودی معرفی شده است بدست می آید:

V=4500+0.78Q

کیو (Q)  = معادل مقدار فاضلاب جمع آوری شده در شبانه روز

وی (V)  = معادل است با حداقل حجم سپتیک تانک

طبق فرمول حجم سپتیک تانک برابر است با تعداد واحدهای مسکونی مجتمع ضربدر میانگین تعداد خانوار ضربدر سرانه مصرف آب هر نفر در خانوار ضربدر 78% بعلاوه عدد ثابت 4500

در فرمول فوق دو عامل بسیار مهم هستند اول اینکه حداقل ظرفیت سپتیک تانک معادل 4500 لیتر مورد محاسبه قرار گرفته است. این عدد یعنی 4500 لیتر از نظر متکاف و اودی حداقل ظرفیتی است که سپتیک تانک نیاز دارد تا درون سپتیک تانک، اصل اول تصفیه فاضلاب یعنی آرامش برقرار گردد در غیر اینصورت بر هم خوردن لایه های تشکیل شده از فاضلاب جامد باعث رشد ناقص باکتری بیهوازی گردیده و فاضلاب جامد به فاضلاب مایع تبدیل نخواهد شد.

عامل دوم ضریب 78 درصد موجود در فرمول می باشد. این عدد در حقیقت بیانگر آن است که 22 درصد از آب مصرفی به ازای هر نفر تبدیل به مصارفی می گردد که به فاضلاب سرریز نمی گردد. لذا تنها برای 78 درصد از آب مصرفی به ازای هر نفر ظرفیت سپتیک تانک مد نظر قرار می گیرد.

شمارش تعداد حمام ها که قرار است سپتیک تانک سرویس دهی کند و اگر افزایش تعداد حمام ها و دیگر امکاناتی که قرار است سپتیک تانک سرویس دهی کند و حدود توسعه آن در آینده برای محاسبه ظرفیت و حجم سپتیک تانک از ملزومات برآورد ظرفیت سپتیک تانک است تا در آینده نیاز به تعویض سپتیک تانک  احساس نشود.

در برخی کاربرد ها مانند ماشین ظرفشویی یا شستشوی لباس و از این قبیل نیز آب مصرف شده به سپتیک تانک تخلیه می شود.

قوانین اندازه گیری با توجه به موقعیتی که سپتیک تانک استفاده می شود تا حدودی متفاوت می باشد، کارشناسان شرکت آرکاگستر رسام  محاسبات لازم را برای تخمین حجم سپتیک تانک مورد نیاز شما انجام می دهند.

محاسبه ظرفیت سپتیک تانک بر اساس تعداد نفرات

معمولا از سپتیک تانک ها برای فاضلابهای بهداشتی استفاده می شود. بنابراین در اینجا روش محاسبه حجم سپتیک تانک برای فاضلابهای بهداشتی آمده است. براساس استانداردهای BS6297 ظرفیت سپتیک تانک را می توان از رابطه زیر محاسبه نمود.

V=2000+P*C = Septic Tank Volume

که در رابطه فوق V حداقل حجم سپتیک تانک برحسب لیتر، C  سرانه تولید فاضلاب در هر شبانه روز برحسب لیتر و P تعداد نفرات تحت پوشش برحسب نفر می باشد. بنابراین جهت تعیین ظرفیت سپتیک تانک مورد نیاز در ابتدا باید حجم فاضلاب تولیدی روزانه را محاسبه نمود. حجم فاضلاب بهداشتی معمولا به تعداد افراد تحت پوشش بستگی مستقیم دارد.

در جدول مقابل سرانه تولید فاضلاب به ازای هر نفر در شرایط مختلف آمده است.

جدول سرانه تولید فاضلاب در ایران

بنابراین برای محاسبه حجم فاضلاب تولیدی روزانه باید تعداد نفرات را در سرانه آنها مطابق جدول فوق ضرب نمود. عدد حاصل برابر حجم فاضلاب تولیدی روزانه می باشد. برای روشن شدن بیشتر مطلب به مثالهای زیر توجه نمایید.

مثال 1: می خواهیم ظرفیت سپتیک تانک مورد نیاز برای فاضلاب بهداشتی یک مجتمع مسکونی 84 واحدی را محاسبه نماییم.

طبق سرانه ردیف 1 جدول فوق سرانه هر نفر 120 لیتر می باشد. چنانچه بعد هر خانوار را 3/5 نفر درنظر بگیریم، تعداد افراد تحت پوشش معادل 294 نفرخواهد بود. بنابراین حجم کل فاضلاب تولیدی روزانه از حاصلضرب عدد 294 در 120 بدست می آید که معادل 35280 لیتر خواهد شد. بنابراین ظرفیت حداقل سپتیک تانک برابر خواهد بود با:

V=2000+294*120=37280

با توجه به ظرفیتهای استاندارد سپتیک تانکها در این مورد استفاده از یک سپتیک تانک به ظرفیت 40000 لیتر یا 40 مترمکعب توصیه می گردد

مثال 2: می خواهیم ظرفیت سپتیک تانک مورد نیاز برای فاضلاب بهداشتی یک کارخانه تولیدی را محاسبه نماییم. این کارخانه در دو شیفت فعال می باشد که در شیفت اول مجموعا 150 نفر کارگر و پرسنل اداری و در شیفت دوم 80 نفر کارگر مشغول کار هستند.

طبق سرانه ردیف 4 جدول فوق سرانه هر نفر پرسنل یا کارگر در هر شیفت 50 لیتر می باشد. جمع کل پرسنل 230 نفر است بنابراین حجم کل فاضلاب تولیدی روزانه از حاصلضرب عدد 230 در 50 بدست می آید که معادل 11500 لیتر خواهد شد. بنابراین ظرفیت حداقل سپتیک تانک برابر خواهد بود با:

V=2000+230*50=13500

با توجه به ظرفیتهای استاندارد سپتیک تانکها در این مورد استفاده از یک سپتیک تانک به ظرفیت 15000 لیتر توصیه می گردد.

بنابراین برای محاسبه حجم فاضلاب تولیدی و محاسبه ظرفیت سپتیک تانک روزانه باید تعداد نفرات را در سرانه آنها مطابق جدول فوق ضرب نمود. عدد حاصل برابر حجم فاضلاب تولیدی روزانه می باشد.