گندانبار، سپتیک تانک یا انباره فاضلاب

گندانبار، سپتیک تانک یا انباره فاضلاب (septic tank)

گندانبار یا سپتیک تانک را می توان از یکی از اجزاء ابتدایی و کلیدی سیستم های تصفیه فاضلاب به حساب آورد. در اصل سپتیک تانک برای متقاضیانی که امکان فضایی و یا امکان مالی اجرای تصفیه خانه فاضلاب را ندارند، کاربرد دارد. داخل سپتیک تانک ها با توجه به زمان ماند فرایندهای فیزیکی و بیولوژیکی تصفیه فاضلاب انجام می گیرد. فرایندهایی که انجام می گردد، شامل فرایند های ته نشینی، شناور سازی، فرایندهای بیهوازی بیولوژیکی می باشند. با انجام فرایندهای مذکور بخش بزرگی از آلودگی موجود در فاضلاب داخل سپتیک تانک کاهش می یابد. به دلیل جلوگیری از اختلال در عملکرد سپتیک تانک بهتر است از ورود مواد زیر به داخل سپتیک تانک جلوگیری به عمل آید:

  • روغن و چربی ها
  • الیاف های کاغذی
  • پوشک و پد بهداشتی
  • موادی نظیر حلال ها ، رنگ ها، سموم کشاورزی و شیمیایی

نکته! ورود اینگونه مواد به داخل سپتیک تانک به همراه فاضلاب باعث گرفتگی لوله ها و اختلال در کامل شدن فرایندهای داخل سپتیک تانک می شود.

فواید سپتیک تانک

  • جلوگیری از آلودگی میکروبی محیط زیست
  • جلوگیری از آلودگی خاک
  • جلوگیری از آلودگی آب
  • جلوگیری از پخش بوی نامطبوع فاضلاب در محیط انباشت فاضلاب
  • کاهش بار آلودگی به میزان 30-25 درصد